دلم شما را می خواهد...

چه جالبند واژه های وارونه "گنج" و "جنگ"،"درمان" و "نامرد"، "قه قه" و "هق هق"،

اما "درد"همان"درد"است،آقاجان دلم دردی دارد که درمانش فقط "آرامش" وارونه می خواهد.

/ 0 نظر / 19 بازدید